Zdravotnická přeprava

Přeprava sanitním vozem

Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce.

Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce. 1

Zdravotnický transport vyžádá ošetřující lékař, pokud je pro pojištěnce ze zdravotních důvodů indikován, na dokladu „Příkaz ke zdravotnímu transportu“ (PKZT). V případě, že pacient je pozván na kontrolu lékařem poskytujícím specializovanou ambulantní zdravotní péči (ambulantním specialistou) za delší časové období, vypisuje PKZT praktický lékař na základě posouzení aktuálního zdravotního stavu pojištěnce, zpravidla na podkladě zprávy od specialisty. Lékař, který poskytl pojištěnci zdravotní péči ve FN Plzeň, je povinen zhodnotit, zda je indikován zdravotnický transport pojištěnce do místa pobytu, a v případě, že ano, vyplní Příkaz pro cestu zpět.

Ve formuláři Příkaz ke zdravotnímu transportu lékař jako „základní diagnózu“ uvede diagnózu pro indikaci zdravotního transportu, jako „důvod k transportu“ medicínské odůvodnění požadovaného transportu. Je nutno zdůvodnit, proč se pacient nemůže přepravit běžným způsobem, tedy za využití vlaku, autobusu, osobního automobilu apod. Sociální důvody nebo špatná dopravní obslužnost neopravňují k indikaci zdravotnického transportu.

V případě onkologické péče samotná chemoterapie není indikací ke zdravotnímu transportu pro cestu do nemocnice. Bezprostředně po aplikaci chemoterapeutické léčby je možné indikovat zdravotní transport pro cestu z nemocnice zpět do vlastního sociálního prostředí. Podávání biologické léčby není shodné s chemoterapií, a samo o sobě není indikací k převozu sanitním vozem.

Odůvodněna musí být i případná potřeba doprovodu, kterým se rozumí doprovázející osoba, jež není členem posádky vozidla, a jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná pro následné ošetření a vyšetření. Pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje pomoc při přepravě, je zajištění tohoto doprovodu plně v kompetenci posádky dopravní služby. Indikace doprovodu v takovém případě není na místě. Jestliže je lékařem indikován doprovod rodinného příslušníka, je třeba uvést, proč lékař považuje doprovod za nezbytný, tedy například: „mentálně postižený pacient“, nebo „nezbytná přítomnost matky pro umožnění vyšetření“.

Přeprava soukromým vozidlem řízeným jinou osobou

Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu podle § 36, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout. 2

Pokud ošetřující lékař schválí pojištěnci přepravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou (místo indikovaného zdravotnického transportu sanitním vozem), vyplní tiskopis „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“. Jako „důvod k transportu“ je nutno uvést zdravotní indikaci transportu a důvod schválení jízdy soukromým vozidlem s vyznačením nutnosti individuální přepravy. Dále ošetřující lékař uvede počet indikovaných cest k jednomu poskytovateli zdravotních služeb, nejvýše však 10 cest vzhledem k rozsahu tiskopisu.

Pracovník, který poskytl péči vyžádanou ošetřujícím lékařem, při každé návštěvě pojištěnce vyplní „Potvrzení o odborném vyšetření/ošetření – ústavní péči“ na druhé straně tiskopisu „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“. Vždy uvede datum ošetření, které potvrdí razítkem a podpisem. V případě, že není indikace i pro cestu zpět, doplní v místě razítka a podpisu lékaře „ZPĚT NE“, a pokud pro cestu zpět indikuje sanitu, vyznačí „ZPĚT SANITA“. Pokud pominou důvody k indikaci dalších cest, doplní v místě razítka a podpisu lékaře „DALŠÍ CESTY NE“. Přijetí a propuštění z ústavní péče (včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče) se potvrzuje a zaznamenává pro každou cestu na zvláštní řádek s označením „PŘIJETÍ“ nebo „PROPUŠTĚNÍ“. Pokud není uveden jiný pokyn, je potvrzení o odborném ošetření/vyšetření současně potvrzením indikace pro náhradu cestovních nákladů pro cestu zpět.

Vyplněný doklad předkládá zdravotní pojišťovně pacient k vyúčtování po ukončení cest předepsaných ošetřujícím lékařem, nebo po ukončení léčení před uskutečněním všech předepsaných cest.

Záznam o přepravě ve zdravotnické dokumentaci pacienta

Do zdravotnické dokumentace pacienta (ambulantní zpráva, propouštěcí zpráva) provede ošetřující lékař záznam o vystavení příkazu ke zdravotnické přepravě, včetně druhu dopravního prostředku (sanitním vozem/soukromým vozidlem) a medicínského odůvodnění transportu.


1 § 36 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

2 § 37 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění


Akce

Otázky kolem rakoviny II.

Odborníci onkologických a chirurgických odborností FN Plzeň představí účastníkům druhého cyklu přednášek o rakovině nové léčebné metody používané pro pacienty s onkologickým onemocněním.